Waterline Cooling - ผู้นำระบบปรับและระบายอากาศภายในโรงงาน

ระบบกระจายอากาศ

ราสร้างสภาพแวดล้อมที่สามรถระบายอากาศได้ดี โดยการทำงานร่วมของ Air Ducts และเครื่องสร้าง Air Movement

Spot Cooling - กระจายอากาศแบบเฉพาะจุด

Spot Cooling PIP Air Duct System Floor Mount Air Cooler PIP Drop Ductwith Air Diffuser

การจ่ายลมเฉพาะจุดที่ต้องการความเย็น เราเรียกวิธีนี้ว่า Spot Cooling นั่นหมายว่าเราสามารถออกแบบระบบ Air Duct ให้จ่ายลงบนเครื่อง อุปกรณ์ใช้งาน หรือแม้แต่พนักงานที่ต้องการความเย็นเป็นพิเศษในการทำงาน

Spot Cooling มักถูกนำมาใช้ในพื้นที่เครื่องจักรหรือตำแหน่งของพนักงานไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายได้
จุดประสงค์คือการจ่ายความเย็นให้มากที่สุดเพื่อความสบายในการทำงานของพนักงาน
ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานและแหล่งความร้อนในสภาพแวดล้อมนั้นๆ เราสามารถเลือกหัวจ่ายลมที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ใช้ได้ผลเมื่อแหล่งความร้อนนั้นถูกกระจายทั่วพื้นที่
Spot Cooling PIP Air Duct System Floor Mount Air Cooler PIP Drop Ductwith Air Diffuser
Space Cooling - ระบบกระจายอากาศแบบกว้าง

Space Cooling - กระจายอากาศแบบกว้าง

การออกแบบที่กระจายลมเย็นให้ทั้งพื้นที่การทำงานเพื่อลดอุณหภูมิทั้งห้อง เราเรียกวิธีนี้ว่า Space Cooling ด้วยวิธีดังกล่าวลมเย็นจะถูกนำเข้ามาและกระจายเพื่อขับลมร้อนและมลพิษในพื้นที่ออกไป ทำให้อุณหภูมิเย็นลง วิธีนี้ควรทำงานร่วมกับเครื่องสร้าง Air Movement เช่น Cooljets และ Big Fans เพื่อให้ลมถูกส่งกระจายไปทั้วพื้นที่เครื่องจักรและพนักงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน

เครื่องจักรและพนักงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน
ให้ความสำคัญกับการลดอุณหภูมิโดยรวมของโรงงาน
ควรใช้กับพื้นที่ที่สามารถควบคุมการกระจายความร้อนจากแหล่งกำเนิดได้

สินค้าที่ใช้กับระบบกระจายอากาศ Space Cooling

สินค้าที่ใช้กับระบบ Space Cooling

ข้อควรพิจารณา

สภาพแวดล้อม :
- ความชึ้นและอุณหภูมิภายนอก/ภายใน
- แหน่งกำเนิดความร้อนทั้งนอกและใน
- ทิศทางของลม

สภาพตัวอาคาร :
- ความสูงของอาคาร
- สิ่งกีดขวาง
- การทำงาน ณ จุดนั้นๆ
- จำนวนพนักงาน

th-largecheck-square-ochevron-downfacebook-squarephonebarsyoutube-square