Waterline Cooling - ผู้นำระบบลดความร้อนและระบายอากาศภายในโรงงาน

ระบบกระจายอากาศ

ส่งและกระจายลมเย็น

เราใช้ ท่อส่งลม หุ้มฉนวน (PIP Duct) และอุปกรณ์ ส่งและกระจายลมเย็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถได้รับ ลมเย็น กันทุกคน

Spot Cooling - พัดลมอีแว๊ปจ่ายลมเย็นไปยังจุดหรือพื้นที่ตามต้องการ

Spot Cooling PIP Air Duct System Floor Mount Air Cooler PIP Drop Ductwith Air Diffuser

การ ส่งและกระจายลมเย็น เฉพาะจุดที่ต้องการความเย็น เราเรียกวิธีนี้ว่า Spot Cooling หมายว่าเราออกแบบระบบ ท่อส่งลม หุ้มฉนวน (PIP Duct) ให้จ่ายไปยังเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อลดความร้อน หรือแม้แต่พนักงานที่ต้องการ ลมเย็น เป็นพิเศษในการทำงาน

Spot Cooling มักถูกนำมาใช้กับพื้นที่เครื่องจักรหรือตำแหน่งของพนักงาน ที่ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายได้
จุดประสงค์คือการจ่าย ลมเย็น ให้มากที่สุดเพื่อความสบายในการทำงานของพนักงาน
ขึ้นอยู่กับจำนวนของพนักงานและแหล่งความร้อนในสภาพแวดล้อมนั้นๆ เราสามารถเลือกหัวจ่ายลมที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
ใช้ได้ผลเมื่อแหล่งความร้อนนั้นถูกกระจายทั่วพื้นที่
Spot Cooling PIP Air Duct System Floor Mount Air Cooler PIP Drop Ductwith Air Diffuser
Space Cooling - ระบบกระจายอากาศแบบกว้าง

Space Cooling - พัดลมอีแว๊ปจ่ายลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิทั่วทั้งพื้นที่

เมื่อลมเย็นถูกส่งและกระจายไปยังพื้นที่การทำงานเพื่อลดอุณหภูมิทั้งหมดโดยรวม เราเรียกวิธีนี้ว่า Space Cooling วิธีดังกล่าว ลมเย็น ที่ถูกส่งเข้าไปจะช่วยผลักดันหรือเจือจางความร้อนและมลพิษในพื้นที่ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเย็นลง วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อมีการทำให้อากาศไหลเวียนถ่ายเท โดยใช้อุปกรณ์ อย่างเช่น พัดลมเจ็ท (Cool Jets) และพัดลมอุตสาหกรรม HVLS (พัดลมยักษ์) เพื่อให้ลมเย็นถูกส่งกระจายไปทั้วพื้นที่เครื่องจักรและพนักงานที่ไม่มีตำแหน่งแน่นอน

เครื่องจักรและพนักงานที่ไม่มีตำแหน่งที่แน่นอน
ให้ความสำคัญกับการลดอุณหภูมิโดยรวมของโรงงาน
ควรใช้กับพื้นที่ที่สามารถควบคุมการกระจายความร้อนจากแหล่งกำเนิดได้

สินค้าที่ใช้กับระบบกระจายอากาศ Space Cooling

สินค้าที่ใช้กับระบบ Space Cooling

ข้อควรพิจารณาสำหรับระบบพัดลมอีแว๊ป (Evap)

สภาพแวดล้อม :
- ความชึ้นและอุณหภูมิภายนอกและภายใน
- แหน่งกำเนิดความร้อนทั้งภายนอกและภายใน
- ทิศทางของลม

สภาพตัวอาคาร :
- ความสูงของอาคาร
- สิ่งกีดขวาง
- กิจกรรมการทำงาน ณ จุดนั้นๆ
- จำนวนพนักงาน

menucross-circle